لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم

لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم
رییس کل بانک مرکزی بر لزوم استقلال بانک مرکزی برای کنترل تورم تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir