برگزاری همایش اقتصاد دریامحور ایران

برگزاری همایش اقتصاد دریامحور ایران


ببینید|برگزاری همایش بین المللی اقتصاد دریا محور ایران (کریدور شمال _ جنوب)

ببینید|برگزاری همایش بین المللی اقتصاد دریا محور ایران (کریدور شمال _ جنوب)

برگزاری همایش اقتصاد دریامحور ایران

برگزاری همایش اقتصاد دریامحور ایران
ببینید|برگزاری همایش بین المللی اقتصاد دریا محور ایران (کریدور شمال _ جنوب)

همایش اقتصاد دریا محور ایران – 23 و 24 بهمن

همایش اقتصاد دریا محور ایران – 23 و 24 بهمن
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی

همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور - سیویلیکا

همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور - سیویلیکا
برگزاری همایش اقتصاد دریامحور ایران

همایش اقتصاد دریا محور ایران - خانه

همایش اقتصاد دریا محور ایران - خانه
خبرگزاری صدا و سیما

برگزاری همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور - تین نیوز

برگزاری همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور - تین نیوز
همایش اقتصاد دریا محور ایران – 23 و 24 بهمن

برگزاری همایش اقتصاد دریامحور ایران 1402 - هنگ کنگ

برگزاری همایش اقتصاد دریامحور ایران 1402 - هنگ کنگ
برنامه همایش اقتصاد دریامحور ایران شامل پلنهای تخصصی مرتبط، جلسات ترویج کسبوکار و کارگاههای آموزشی میباشد؛ همچنین همزمان با برگزاری همایش، نمایشگاه ...

برگزاری همایش اقتصاد دریامحور ایران - خبرگزاری صدا و سیما

برگزاری همایش اقتصاد دریامحور ایران - خبرگزاری صدا و سیما
همایش ملی مدیریت، اقتصاد و توسعه دریامحور - سیویلیکا

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه

نخستین کنفرانس بین المللی اقتصاد دریا پایه
civilica.com › کنفرانسهای علمی ایران
منبع خبر : iribnews.ir