معترضان باید صف خود را از بدخواهان ایران و نظام جدا کنند

معترضان باید صف خود را از بدخواهان ایران و نظام جدا کنند
رئیس مجلس با اشاره به حادثه تلخ فوت خانم مهسا امینی و تاکید بر رسیدگی به این موضوع­ گفت: مردم حق نقد و اعتراض دارند، اما باید مراقب بود؛ زیرا دشمن انسجام اجتماعی و یکپارچگی مردم ایران را هدف قرار گرفته است.
منبع خبر : iribnews.ir