کارزار جهانی رفع تحریم ایران

کارزار جهانی رفع تحریم ایران
جمعی از اندیشمند و روشنفکران در جهان در فضای مجازی کارزاری برای رفع تحریم‌های ایران به راه انداخته‌اند.
منبع خبر : iribnews.ir