صنعت داروسازی به دنبال ارز ترجیحی نیست

صنعت داروسازی به دنبال ارز ترجیحی نیست
رئیس هیأت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: صنعت داروسازی هرگز به دنبال ارز ترجیحی نیست.
منبع خبر : yjc.news